test (không xóa) | Nam Sương Motor
BẢNG TRẢ GÓP THAM KHẢO
  • Giá xe: 50.000.000₫
  • Mức trả góp: 20% - 60%
  • Gói lãi suất: 0%
  • Thời hạn trả: Từ 06 - 18 tháng
Mức trả góp Trả 6 tháng Trả 12 tháng Trả 18 tháng
20% 20.000.000₫ 3.000.000₫ 2.000.000₫ 1.000.000₫
30% 20.000.000₫ 3.000.000₫ 2.000.000₫ 1.000.000₫
40% 20.000.000₫ 3.000.000₫ 2.000.000₫ 1.000.000₫
50% 20.000.000₫ 3.000.000₫ 2.000.000₫ 1.000.000₫
60% 20.000.000₫ 3.000.000₫ 2.000.000₫ 1.000.000₫